Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) by Vương Anh Tú Guitar Chords

Posted on

Listed here are Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) guitar chords, if you are searching for it, you will be arrive on the right position. Just go to experience Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) by Vương Anh Tú making use of electric guitar or instrument. This song by Vương Anh Tú can be enjoyed by that instruments. =

Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) guitar chords has flow and incorporated album. There are also another music styles, including jazz music acoustic guitar chords, nation music instrument chords, pop instrument chords, world tunes electric guitar chords, and rock acoustic guitar chords here.

Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) by Vương Anh Tú Guitar Chords

verse:
Lòng người [Am] có những lúc ở [G] giữa suy nghĩ là [F] sẽ đi hay ở [Em] lại
Thành [Dm] bại tình yêu phải [G] qua nhiều cửa [C] ải
 
Một khi [F] tim người đã [Em7] muốn đi rồi
[F] Cố giữ cũng [Em7] sẽ đi thôi
Vì [Dm7] trái tim người có [Em7] thêm khách không [Am] mời
 
pre-chorus:
Rồi mình [F] xa dần theo ý [Em7] Trời
[F] Như nhạc không có [Em7] lời
[Dm7] Anh nào nghĩ lòng [Bm7b5]người dễ đổi [E7] dời
 
chorus:
Dừng lại [Am] nếu em cho là [Dm7] thời
gian qua chúng [G] ta quá đỗi nhạt [C] nhoà
Ngày [F] tháng xưa vất vả, [Em7] lắng lo em mà
[Dm] Tại sao vẫn muốn [E7] xa
 
Thoạt nhiên [Am] những điều ta vẽ [Dm7]ngày
trước [G] trở thành nhiều vết [C] xước
Em vẽ [F] lên nền Trời, [Em7] cánh hoa tàn,
[Dm7] ám chỉ xuân thì [Em7] của em hoang [Asus4] phí [Am]

In order to understand Vương Anh Tú Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version) guitar chords, The Five chords we’ll have a look at are the C major, A major, G major, E major, and D major. The key reason why we use all significant chords is the slight versions of any one of these chords just need very small alterations. Every one of those minor chords is completely depending on its main comparable version

The greater number of you exercise, the simpler instrument will feel to perform Hoang Phí Xuân Thì (Vương Anh Tú version). Guitar is hard to understand at first, but becomes easier the more time you keep it going.

Leave a Reply

Your email address will not be published.