Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ by Phong Nhã Guitar Chords

Posted on

Listed here are Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ guitar chords, if you are searching for it, you will be arrive on the right position. Just go to experience Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ by Phong Nhã making use of electric guitar or instrument. This song by Phong Nhã can be enjoyed by that instruments. =

Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ guitar chords has flow and incorporated album. There are also another music styles, including jazz music acoustic guitar chords, nation music instrument chords, pop instrument chords, world tunes electric guitar chords, and rock acoustic guitar chords here.

Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ by Phong Nhã Guitar Chords

[C]Vui tung tăng hớn hở [F]em làm kế hoạch [C]nhỏ
[Dm]Lượm giấy [C]trồng cây [F]chi đội ta có [G]ngay
[Am]Giấy thu về đây [C]ơi là bao bướm [F]bay
[F]Như con ong chăm chỉ [C]như chim non vui vẻ
[Dm]Em làm kế hoạch nhỏ [G]bắt tay vào việc [F]em càng vui càng [C]say
 
[C]Hoa nghiêng nghiêng đua nở [F]đón chào các bạn [C]nhỏ
[Dm]Học tốt [C]làm chăm [F]quên việc bao khó [G]khăn
[Am]Ước mơ dựng xây [C]nước Việt Nam sáng [F]tươi
[F]Quê hương đang vẫy gọi [C]bao con em sôi nổi
[Dm]Đi đều trên đường mới [G]hiến dâng cuộc đời [F]vui ngàn hoa đẹp [C]tươi
[G]Máy reo hòa cùng [F]bao lời hoa đẹp [C]tươi

In order to understand Phong Nhã Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ guitar chords, The Five chords we’ll have a look at are the C major, A major, G major, E major, and D major. The key reason why we use all significant chords is the slight versions of any one of these chords just need very small alterations. Every one of those minor chords is completely depending on its main comparable version

The greater number of you exercise, the simpler instrument will feel to perform Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ. Guitar is hard to understand at first, but becomes easier the more time you keep it going.

Leave a Reply

Your email address will not be published.